Vraag: 

Ik huur en heb een eigendom.  Wat moet ik doen ?

Antwoord: 

Je mag geen woning of bouwgrond bezitten of in vruchtgebruik hebben, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent eigendom bezit, mag dit niet. Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent. Deze regels gelden ook voor je inwonende partner.

Heb je eigendom?

Je bent verplicht om ABC cvba hierover te informeren. Contacteer dan ABC cvba via info@abc-shm.be of 03/210.94.00.  We bekijken dan samen je dossier.

Je had op 1 maart 2017 een woning of bouwgrond in gedeelde eigendom of vruchtgebruik. Dan heb je tijd tot 28 februari 2018 om je eigendom te verkopen.
Je had op 1 maart 2017 een woning of bouwgrond in je vennootschap in gedeelde eigendom of vruchtgebruik. Dan heb je tijd tot 28 februari 2018 om je eigendom te verkopen of uit de vennootschap te stappen.
Je hebt onlangs een woning of bouwgrond kosteloos gekregen. Bijvoorbeeld, door een erfenis. Dan heb je één jaar tijd om de woning te verkopen. Voor een bouwgrond heb je vijf jaar tijd.

Wat als je niet op tijd verkoopt?

Is de termijn van één jaar te kort om te verkopen? Verwittig ons dan. Als je gegronde redenen hebt, kunnen we de termijn verlengen.

Verkoop je helemaal niet? Dan zal ABC cvba je huurovereenkomst stopzetten. Je hebt dan een opzegtermijn van 6 maanden. Het is dus erg belangrijk dat je ons op tijd informeert.

Vraag: 

Ik wil huren, wat met mijn eigendom ?

Antwoord: 

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt. Je mag dus helemaal geen woning of bouwgrond bezitten. Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met je inschrijft. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.
Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

Je woning wordt onteigend. Je kunt er dus niet blijven wonen.
Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
Je woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
Je verliest het beheer van je woning door een faillissement.
Je ex-partner heeft een eigendom en jij niet. Of, je hebt samen met je ex-partner een volle eigendom. Je bent nu nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht.

Vraag: 

In welke gevallen kan mijn huurprijs aangepast worden ?

Antwoord: 

1. Als een huurder van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking wordt genomen, overlijdt of uit de huurovereenkomst wordt geschrapt, vanaf de maand die volgt op de aanlevering van de bewijsstukken.
2. Als het gemiddelde inkomen van de huurder van een woning, berekend over drie opeenvolgende maanden, met minstens 20 % gedaald is ten opzichte van het inkomen in het referentiejaar,  vanaf de maand die volgt op de aanlevering van de bewijsstukken gedurende drie opeenvolgende maanden. Telkens na drie maand moet de vermindering opnieuw aangetoond worden, zo niet vervalt de herberekening.
3. Als er personen tot de huurovereenkomst toetreden van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking moet worden genomen,  vanaf de maand die volgt op de toetreding.
4. Als een huurder van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking wordt genomen, met pensioen gaat, tenzij dat aanleiding geeft tot een huurprijsverhoging, vanaf de maand die volgt op de aanlevering van de bewijsstukken.

 

Indien uw kinderen niet gedomicilieerd zijn op uw adres, maar wel regelmatig bij u verblijven, dan heeft u per kind recht op de halve gezinskorting, vanaf de maand die volgt op de aanlevering van de bewijsstukken.

 

Vraag: 

Kom ik in aanmerking voor de aankoop van mijn sociale huurwoning ?

Antwoord: 

Onder bepaalde voorwaarden kan u uw sociale huurwoning aankopen: 1.de woning moet minstens 15 jaar in sociaal verhuur zijn 2.U moet de woning al minstens 5 jaar ononderbroken en op vandaag bewonen 3. De woning mag niet geprogrammeerd staan voor grondige renovatie. Op deze drie vragen kan u een antwoord krijgen van ABC cvba mits schriftelijke aanvraag en het volstorten van 50 euro administratiekosten. Als u in aanmerking komt krijgt u een inschrijvingsbewijs en attesteringsbewijs. U betaalt op voorhand de kosten voor opmeting en schatting. (+/- 750 euro). De opmeting gebeurt door een erkend landmeter (aan te stellen door ABC cvba) . De schatting gebeurt door het Ministerie Van Financiën (aan te stellen door ABC cvba). U krijgt een copij van het schattingsverslag van ABC cvba. De schattingsprijs kan niet onderhandeld worden. De verkoop gebeurt aan de hand van een te ondertekenen verkoopovereenkomst en het verlijden van een notariële akte (kosten ten laste van de koper).

Vraag: 

Ik heb een afbetalingsplan, wat moet er nu gebeuren ?

Antwoord: 

U betaalt de lopende huur elke maand plus het afgesproken bedrag om uw huurachterstal in te lopen. Alleen op die manier kan u zich veel ellende besparen. Doet u dat niet dan zal u ook weer voor de rechtbank moeten verschijnen en de woning moeten verlaten.

Vraag: 

Wat moet ik doen als ik mijn huur niet tijdig kan betalen ?

Antwoord: 

U moet dan zo snel als mogelijk contact opnemen met de Sociale Dienst van ABC cvba. Zo kan u tijdelijk uitstel van betaling verkrijgen of een afbetalingsplan op laten stellen. Alleen op die manier kan u zich veel ellende besparen.

Vraag: 

Wat gebeurt er als ik mijn huur niet betaal ?

Antwoord: 

ABC cvba zal dan uw huurovereenkomst opzeggen en u dagvaarden voor de rechtbank. U zal dan uit de woning gezet worden. U staat dan op straat. ABC cvba zal u regelmatig een herinnering sturen als u te laat of niet betaalt, maar uiteindelijk zal u de woning moeten verlaten.
 

Vraag: 

Ik huur maar wil een andere woning? Wat moet ik doen?

Antwoord: 

U kan ten allen tijde een andere woning aanvragen (een andere wijk, straat enz….). Afhankelijk van de situatie kan u voorrang krijgen, bijvoorbeeld als uw gezin te groot of te klein geworden is voor de huidige woning. U doet gewoon een aanvraag bij de administratie en u maakt zich kandidaat. Als u al bij ons woont moet u niet meer voldoen aan de inkomensvoorwaarde. Kijk ook na in het intern huurreglement voor welke woningen u in aanmerking komt (zie hoofdstuk rationele bezetting).

Vraag: 

Ik wil graag iemand (buiten mijn gezin) laten bijwonen in mijn woning, wat moet ik doen ?

Antwoord: 

U dient allereerst een schriftelijke aanvraag te doen bij de sociale dienst. Die zal onderzoeken of uw bijwoonst kan toegelaten worden en advies uitbrengen aan het directiecomité. Het directiecomité beslist over de toekenning van de bijwoonst.

Vraag: 

Mijn gezinssamenstelling wijzigt, wat moet er nu gebeuren ?

Antwoord: 

Net zoals bij de kandidaten moet u dat onmiddellijk melden aan de ABC cvba. Dat heeft zijn invloed op uw huurberekening en soms op de berekening van de voorschotten huurlasten.

Pagina's