Bescherming persoonlijke levenssfeer

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden vertrekt.  Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van ABC cvba, Reinaartlaan 8 te 2050 Antwerpen en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, KoloniĆ«nstraat 40 te 1000 Brussel.  Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiĆ«nte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden door de huurders, kopers of ontleners worden nageleefd.

Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 202 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de kandidaat-sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.

Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-) sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.

Overeenkomstig de beraadslaging VTC37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-) sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Wonen-Vlaanderen in het kader van de huurperiode.  Deze beraadslagingen kunnen geraadpleegd worden via de webpagina van de VTC : http://vtc.corve.be/machtigingen.php

Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u  overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage-en verbeteringsrecht.  U beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register)